Součinitel prostupu tepla je v dnešní době velice hlídaná veličina a takzvané „účko“ slyšíme na každém rohu. Kdo staví nebo rekonstruuje, dá mi za pravdu. Trend dnešní doby je jasný, stavět co nejvíce nízkoenergetické a pasivní domy. Je to logické, šetříme přírodu i naši peněženku a chceme komfortně a zdravě bydlet.

A co je to ten součinitel prostupu tepla?

Je to základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Jednota je W/m2K. V tomto článku se budu zabývat součinitelem prostupu tepla rámem okna, zasklením i celým oknem.

  • Uw – součinitel prostupu tepla celého okna
  • Uf  – součinitel prostupu tepla rámu
  • Ug – součinitel prostupu tepla skla

„U“ udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí. Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti. Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel prostupu tepla získáme měřením nebo výpočtem.

Výpočet součinitele prostupu tepla určují normy:

ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně a

ČSN EN ISO 10077-2 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.

Nejlepší hodnoty součinitele prostupu tepla dřevěných oken získáme měřením. To se provádí na jednom vzorku a neposuzuje se vlhkost dřeva. Je-li vlhkost velmi nízká, je i nižší tepelná vodivost tohoto dřeva.

Při výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti λ, která je pro danou dřevinu stanovena v ČSN EN 10077-2. Tato hodnota je často vyšší, než naměřená hodnota, ale to s ohledem na bezpečnost výpočtu, aby byla jistota, že výsledná hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu a celého okna odpovídá skutečnosti.

Obecně se tedy dá říct, že měřené hodnoty jsou výrazně lepší než hodnoty určené výpočtem. V důsledku je jedno jaká metoda se použije, hlavní je porovnání. Vezmeme-li si dvě konkurenční firmy a porovnáváme tepelně technické vlastnosti oken mezi s sebou, vždy musíme brát hodnoty získané jen jednou metodou. To znamená, že musíme brát naměřené veličiny nebo vypočtené veličiny, ale nesmíme je kombinovat, tím bychom neporovnali totiž vůbec nic.

Problém je i ten, že spousta výrobců vám neudá Uf, ale zveřejňuje pouze Uw, tedy hodnotu pro celé okno, která je v mnoha případech nepoužitelná. V dnešní době už si každý počítá Uw sám, podle rozměrů okna. Uw se totiž s větším rozměrem okna zlepšuje, což je logické, vezmeme-li v úvahu, že je zasklení lepším izolantem než dřevěné části okna.

Někteří výrobci, kteří nejsou schopni mít Uf v přijatelné hodnotě, a to se jim obrací v bilanci celého okna, tak poslední dobou přichází na poněkud svérázné řešení, jak si získat zákazníky. Začalo se nabízet například okno, které má v součásti dodávky i izolaci. Výrobek má tak skvělé Uf, ale jak se řeší například žaluziový kastlík, když máme v nadpraží na rámu izolaci, na to jsem nepřišla. Pokud nějaký výrobce udává pouze Uw, je potřeba vyzjistit si, jaké sklo bylo použito při měření nebo výpočtu okna.

Součinitel prostupu tepla je velice hlídanou veličinou a posouvá vývoj eurooken vpřed. Výrobci se snaží přizpůsobovat poptávce na trhu, proto svoje výrobky vylepšují za účelem lepších izolačních vlastností. Typickým příkladem je například HS Progression Plus.

Nicméně pokud chcete získat dotace na nové bydlení, doporučuji vám, zjistit si hodnoty na stránkách Nové zelené úspory, kde najdete veškeré potřebné veličiny od jednotlivých výrobců a jsou li se svým výrobkem v programu zaregistrováni.